Distances from Rohet

 

Devgarh (Via Ranakpur)

250 Km

Jaipur

335 Km

Jaisalmer

320 Km

Jodhpur

  45 Km

Khimsar

140 Km

Kumbhalgarh

230 Km

Mt. Abu

215 Km

Nagda

265 Km

Ranakpur

135 Km

Udaipur

225 Km