Entfernungen Jaipur

 

Agra

240 Km

 

Ajmer

130 Km

 

Alwar

160 Km

 

Bhandarej

  62 Km

 

Bharatpur

170 Km

 

Bundi

210 Km

 

Delhi (Via Alwar)

306 Km

 

          (Via Bahror)

260 Km

 

Dundlod

143 Km

 

Devgarh

280 Km

 

Fatehpur Sikri

203 Km

 

Khimsar (Via Pushkar)

330 Km

 

              (Via Sikar)

320 Km

 

Kota

239 Km

 

Khejarla

300 Km

 

Kishangarh

105 Km

 

Mehansar

180 Km

 

Mandawa

168 Km

 

Mukandgarh

150 Km

Mundia

  60 Km

Pushkar

150 Km

 

Sawai Madhopur

160 Km

 

Sariska

100 Km

 

Udaipur

425 Km